Om klyngen

Forretningside

Utvikling av bedre strømnett og løsninger på dagens utfordringer innen effekttopper krever at det utvikles nye tjenester direkte mot nettselskaper og på brukersiden. Overgang til mer miljøvennlige løsninger for å løse energiutfordringer nasjonalt og internasjonalt er også høyt opp på nasjonale og internasjonal politisk agenda. Dette er prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og/eller støtte fra offentlig virkemiddelapparat, og har tradisjonelt vært krevende for enkeltbedrifter å håndtere.

Smart Grid Services har spesialisert seg på å gi medlemmene assistanse inne 5 områder:

  1. Møteplasser for erfaringsdeling og kobling mellom bedrifter med formål å styrke relasjoner, tillit og grunnlag for samarbeidsprosjekter.
  2. Assistanse til tidligfase prosjektutvikling. Skrive ut prosjektide, finne aktuelle samarbeidspartnere, plan for prosjektgjennomføring og finansiering av prosjekter.
  3. Søknadsskriving innen virkemiddelapparatet. Det kan være SkatteFunn, forskningsprosjekter, utviklingsprosjekter eller internasjonale prosjekter samt andre lokale og regionale politisk styrte virkemiddel.
  4. Prosjektledelse på prosjekter med offentlig medfinansiering eller større samarbeidsprosjekter med mange aktører.
  5. Representere medlemsbedrifter utad på konferanser, messer eller andre nasjonale eller internasjonale arenaer, samt gjennom “kollektivt medlemskap” i andre arenaer som Smartgridsentret og Forskningssentrene for Miljøvennlig Energi, FME CINELDI og FME ZEN.

Deltakelse i klyngen er organisert gjennom medlemskap i foreningen Smart Grid Services og en del basisaktiviteter er finansiert gjennom medlemskontingent. Øvrige tjenester betales av bedrift / prosjekt.  

Medlemskap i klyngen skal gi direkte uttelling for aktive medlemmer i form av økt aktivitet innen både produkt- og tjenesteutvikling samt bedre tilgang til eksisterende og nye markeder nasjonalt og internasjonalt.

Historikk

Foreningen Smart Grid Services Cluster ble stiftet av en bedrifts-gruppering som organiserte seg for å utvikle samarbeid og klyngedynamikk i Smart Grid markedet .

Foreningen søkte om opptak i Arena-programmet i 2011, med prosjektnavnet Arena Smart Grid Services. I konkurranse med 17 andre søkere ble Arena Smart Grid Services en av de seks som fikk tilsagn. Prosjektperioden med offentlig medfinansiering varte fra 2011 til 2014 og foreningen ble videreført i 2015 under navnet Smart Grid Services Cluster. For aktive medlemmer har dette gitt god uttelling i form av både forskningsprosjekter i Forskningsrådets programmer, EU-prosjekter under Horizon 2020, Interreg-prosjekter, skattefunn-prosjekter og mange prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge og ENOVA. Det er også etablert flere knoppskytingsbedrifter, noen av bedriftene har blitt oppkjøpt av større bedrifter, og noen av medlemmene har kjøpt andre virksomheter.

 

Hvordan jobber klyngen

I oppstartsperioden 2011 til 2014 var det stort fokus på møteplasser. Med medlemmer fra bedrifter, offentlig forvaltning, undervisning og forskning ble det fruktbare samlinger som gav samarbeid om forskning og produktutvikling. Det er startet flere bedrifter og mange nye produkter er lansert.

I nåværende fase er det i tillegg stort fokus på pilotering og demonstratorer. Mange av produktene inngår i samfunnskritisk infrastruktur, så testing i operativt miljø blir viktig. Det er også kommet mange nye virkemiddel for å kunne teste ut piloter og å rulle ut demonstratorer på systemløsninger som bidrar til å løse utfordringer innen det elektriske energisystem.