Nyhetsarkiv

12. oktober 2020Tirsdag 03. november arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer webinar om Smart Grid og energilagring. Det blir også tid til matchmaking. Sett av datoen! Det norske samfunnet skal elektrifiseres og det byr på flere utfordringer for landets strømnett. Det er behov for store investeringer i nye strømkabler og smartere vedlikehold, overvåkning og styring av strømnettet. Løsninger som kan redusere utbyggingskostnader, bidra til å dempe effekttopper eller på andre måter effektivisere strømforbruket vil spille en viktig rolle i denne transformasjonen. Under webinaret vil norske og tyske fageksperter diskutere både muligheter og utfordringer for fremtidens strømnett. Disse vil presentere innovative prosjekter og markedsutvikling i begge land. Digital B2B-matchmaking Åtte tyske bedrifter presenterer sine innovative løsninger med korte pitcher. De inviterer deg som jobber med eller har interesse for Kraftproduksjon og kapasitetsøkning i strømnettet Forskning og utvikling innen elektrifisering Innovative løsninger i energisystemet til dialog om hvordan de aktuelle utfordringene i energisystemet bør løses, og hvordan norske og tyske bedrifter kan samarbeide for å videreutvikle markedet. Det blir også mulig å avtale individuelle møter med de tyske bedriftene. Les mer og meld deg på! [...] Read more...
18. juni 2020Forskningsrådet lyser ut 1000-1200 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med søknadsfrist 18. november. Den fullstendige utlysningsteksten blir klar i slutten av juni, og søknader kan opprettes fra og med 7. oktober. Alle som vil søke om infrastrukturmidler i år, måtte sende inn en skisse før 27. mai. Nå har alle skissene kommet inn, og er publisert på Forskningsrådet.no. En fullstendig oversikt over alle skisser finnes her.  Skissene skal bidra til at forskningsorganisasjoner og -infrastrukturer får til en god nasjonal koordinering og samhandling som igjen skal lede fram til solide søknader til hovedutlysningen i november. Det har kommet inn mange skisser, og dersom alle skissene blir til søknader vil konkurransen bli veldig hard. Forskningsrådet ber derfor forskningsorganisasjonene og institusjonene om å koordinere seg, og se etter mulige samarbeidspartnere blant de andre innsendte skissene. Det er et krav at midlene som skal gå til forskningsinfrastruktur er av nasjonal viktighet, og da menes infrastruktur som: Har bred nasjonal interesse Legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning Som hovedregel bare finnes ett eller få steder i landet Skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer [...] Read more...
8. juni 2020Smart Grid Services Cluster er partner i forskningssenteret FME CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution, som er et internasjonalt forskningssamarbeid som sørger for at fremtidens fleksible, robuste og intelligente elektriske distribusjonssystem (smart grid) blir bygget. CINELDI er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), og er finansiert av partnere og Norges forskningsråd med 365 MNOK. Det vil være i drift i 8 år (2016 – 2024), og ledes av Gerd Kjølle, SINTEF. I tett samarbeid med forskningsmiljøer, forvaltning og de 27 partnerne (nettselskaper, systemoperatører og teknologileverandører) tester CINELDI visjonære løsninger i laboratorier og det virkelige kraftnettet. Dette gir ny kunnskap som hjelper partnerne å utvikle og integrere nye teknologier og arbeidsprosesser. Samtidig utvikles et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter slik at de kan etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Sammen med partnere har CINELDI levert verdifulle resultater og innovasjoner for industrien siden oppstarten i 2016. Et eksempel på hvordan kunnskap opparbeidet i CINELDI allerede er tatt i bruk av nettselskapene kan du se i denne videoen: The future electricity distribution grid Meld deg på CINELDI sitt nyhetsbrev hvis du er interessert i å følge forskningen og innovasjonene vi er med på. Da vil du få epost ca. én gang i måneden med de siste nyhetene fra senteret og invitasjoner til CINELDI sine åpne møter og konferanser. Du kan også lese mer om CINELDI-forskning og -innovasjoner her.  Her kan du lese Årsrapporten for 2019 med ferske artikler, caser og forskningsresultater.  [...] Read more...
8. juni 2020Smartgridsentret inviterer til et webinar om bruk av droner i kraftbransjen 24.06.2020 kl. 09:00-11:00.  Ønsker du å delta? Send en mail til christina.wolan@smartgrids.no for påmelding. Program: 09:00 – Velkommen v/Christina Wolan, Smartgridsentret 09:05 – Droner i luft hos Statnett v/Rolf Broch 09:20 – Droner i beredskap – KVS Technologies, Hafslund nett v/Aril Haugen 09:35 – Erfaringer ved bruk av droner hos SFE v/Kristian Vassbotten Feillokalisering av avbrudd-utfordringer med vind/regn – Linjeinspeksjon 09:50 – Spørsmål/kommentarer 10:05 – Beinstrekk 10:10- Droneinspeksjon hos Glitre Energi v/Line Drange Ruud 10:25 – Bruk av droner i vann hos Sira Kvina v/Kaspar Vereide 10:40 – Spørsmål/kommentarer 10:55 – Avslutning v/Christina Wolan, Smartgridsentret [...] Read more...
5. juni 2020Levangerbedriften ISI-Tech AS vant nasjonal konkurranse for smart energistyring Mange eksisterende bygninger er i dag varmet opp med elektriske panelovner, og har utdaterte energisystem og manglende effektstyringssystem. Teknologien er heller ikke spesielt energieffektiv. Levanger kommune foretok grundige undersøkelser etter teknologi som kunne forbedre dette, men kunne ikke finne tilfredsstillende løsninger til det aktuelle bruksområde. De valgte derfor i 2018 å utlyse en åpen, nasjonal konkurranse, med et konkret behov de ønsket å løse. Oppdraget gikk ut på å komme frem til en løsning for selvlærende bygg automasjon for Halsan skole i Levanger. Styring av varme, lys og ventilasjon i dagens yrkesbygg gjøres av SD-anlegg (Sentralt driftsovervåkningsanlegg). Anlegget består av en eller flere skjermer som opereres av en driftsperson. Data samles inn til anlegget via målere og følere som er plassert rundt i bygget, og anlegget kan programmeres til å gjøre aksjoner på gitte tidspunkt eller ved bevegelse. Driftspersonen kan overstyre programmet om nødvendig. ISI-Tech fra Levanger var blant deltakerne i konkurransen, og har lenge jobbet med ulike måter å forbedre dette på. De ønsker å tilby løsninger som er kostnadseffektive og som gir kundene fleksibilitet i fremtiden. ISI-Tech ble til slutt valgt ut til kommunens samarbeidspartner på prosjektet. ISI-Tech er et teknologiselskap som blant annet leverer energisparing og inneklimastyring for grønnere bygg. De har helt siden oppstarten i 2004 jobbet for og med åpne automasjonsløsninger.  Løsningene tar utgangspunkt i selskapets grunnfilosofi som er «innovativ bruk av standardisert og integrert teknologi – for aktuelle fagområder». Kundene til ISI-Tech er byggeiere, entreprenører, systemintegratorer, automasjonsfirma og andre som ønsker å være med på å redusere energibruk og øke komforten i nye og eksisterende bygg. – Med løsningen med selvlærende SD-anlegg kan vi ta inn data fra åpne og en del proprietære systemer i eksisterende bygg, og så analysere og kombinere dataene med andre data fra ulike kilder, for deretter automatisk å påvirke styresystemene i bygget til å justere seg inn slik at driften blir mer energi-, kostnads- , miljø- eller inneklima-vennlig, sier daglig leder i ISI-Tech, Åsmund Holand. Teknologien Målet med den nye teknologien er at et SD-anlegg skal kunne styres av en selvlærende datamaskin, som skal ta hensyn til fremtidig kraftprising, hvor energipris og effekttariff vil variere gjennom døgnet. Lavest mulig energikostnad er målet, og ikke nødvendigvis bare lavest mulig energibruk. Å bruke en selvlærende datamaskin til dette innebærer at systemet må finne ut og lære seg hva som gir lavest totale energikostnad til ulike årstider og værforhold. Systemet skal ikke forhåndsprogrammeres med ulike situasjoner eller løsninger, men lære selv gjennom intelligente algoritmer. I løpet av en periode på 1 år skal en selvlærende datamaskin lære seg bygget, bruken av det og omgivelsene. I tillegg skal datamaskinen samle inn relevante miljødata, markedsinformasjon, planer og prognoser. Basert på denne kjennskapen skal maskinen automatisk gjøre tiltak for at brukerne av bygget har lys, luft og varme når og der det trengs, til en så lav kostnad og miljøbelastning som mulig. Målet er at energikostnadene skal reduseres, uten at funksjon og komfort reduseres, men heller økes. – Et eksempel kan være at værmeldingen melder -4 grader mandag morgen i Levanger. Da må skolebygget være tilstrekkelig oppvarmet til elever og lærere ankommer. I tillegg er det samlet inn data som forteller at strømprisen er lavere på søndag enn på mandag. Da er det mest kostnadseffektivt å starte oppvarming av bygget på søndag kveld, fremfor mandag morgen. Alt dette har datamaskinen lært seg i løpet av en periode, slik at dette skjer av seg selv, sier Ove Nesbø, prosjektansvarlig og styremedlem i ISI-Tech. Prosjektet ISI-Tech er medlem av Smart Grid Services Cluster, samt målbedrift i FI Industrihage. Underveis i konkurransen og i dialog med Levanger kommune, fikk ISI-Tech bistand fra Ivar Blikø og Gunnar Vist fra Smart Grid Services Cluster. Etter at ISI-Tech ble valgt som vinner av konkurransen, ble Gunnar Vist utleid av Smart Grid Services Cluster, gjennom FI Industrihage, som prosjektleder. Med bakgrunn i firmaets interesseområde og kompetanse, samt bruk av ekstern prosjektleder, kunne dette bli et utviklingsprosjekt kombinert med bedriftsutvikling og normal drift. Ove Nesbø, styremedlem i ISI-Tech er prosjektansvarlig og daglig leder Åsmund Holand er aktivt med i prosjektet. Smart Grid Services Cluster/FI Industrihage har blant annet bistått prosjektet med søknadsskriving og oppfølging, iverksatt samarbeid mot Innovasjon Norge, og rapportering. – Nytten av å få inn en ekstern prosjektleder som har dette som hovedfokus har vært stor for oss i ISI-Tech, sier Ove Nesbø. Forprosjektet ble satt i gang våren 2019, der målet var å definere hva som skal leveres i hovedprosjektet, hva som skal utvikles, og hva som skal leveres på forhånd. Med dette hadde ISI-Tech et godt grunnlag for å utvikle prosjektplan, budsjett og jobbe med finansiering. – I løpet av forprosjektet fikk vi også testet og verifisert at de tekniske løsningene fungerer til ønsket bruk, sier prosjektleder Gunnar Vist. I slutten av november 2019 ble det i samarbeid med Levanger kommune søkt om en Innovasjonskontrakt til Innovasjon Norge. Prosjektetableringsfasen ble allerede da satt i gang, med rigging av styringsgruppe og prosjektorganisasjon både hos ISI-Tech og kommunen. Innovasjonskontrakten ble godkjent av Innovasjon Norge i januar 2020, og hovedprosjektet ble offisielt satt i gang i februar. Målet er å levere en prototype som kan driftsettes i Halsan skole i løpet av september/oktober 2020. Løsningen ISI-Tech presenterer vil egne seg like godt til bygg som har fjernvarme (vannbåren oppvarming), som de som har elektrisk oppvarming. Det finnes mange eksisterende bygg i begge kategoriene som har de samme utfordringene som Halsan skole, og som vil dra nytte av en slik løsning på sikt. – Som en del av prosjektet vil vi promotere en nyetablert bransjestandard for hvordan tekniske installasjoner i bygninger og ulike anlegg for øvrig, kan benevnes og knyttes opp mot hverandre i en beskrivende sammenheng, som gjør det mulig å innføre maskinlæring, til overkommelige oppstartskostnader. Gjeldende standarder for merking av utstyr o.l. i bygg og tekniske systemer, er lite hensiktsmessige i den sammenhengen, og dette har nok vært med å bremse innføring av maskinlæring og automatiske analyse og feilfinningsverktøy, sier Åsmund Holand. – Når løsningen er ferdig med prøvedriften, skal byggeier/driftsoperatør kunne påvirke forannevnte prioritering, men skal etter hvert som systemet lærer seg bygget og bruken av det, slippe å passe på og justere «alt» etter varierende forhold, slik en dyktig og årvåken driftsoperatør må gjøre i dag. Systemet skal varsle om begynnende feil, ofte før feilen kunne blitt oppdaget av mennesker eller tradisjonelle automatikkanlegg/styresystemer, fortsetter Holand. Den nye bransjestandarden har opprinnelig sitt utspring i USA, og kalles «Haystack». Navnet indikerer at å finne data som betyr noe, kan være som å lete etter en nål i en høystakk. ISI-Tech er en av de første i Norge til å ta i bruk denne standarden. – Det langsiktige målet med prosjektet er å kunne utvikle en prototype som kan kommersialiseres på et nasjonalt og internasjonalt nivå, avslutter Gunnar Vist.   [...] Read more...
27. mai 2020Innovasjon Norge inviterer til digital workshop om Internasjonal markedsutvikling. Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes. Workshopen består av fire digitale samlinger: 09. juni: kl. 09.00-13.00 16. juni: kl. 09.00-12.00 23. juni: kl. 09.00-12.00 30. juni: kl. 09.00-1200 Alle bedrifter oppfordres til å stille med minimum to personer som jobber med vekst og internasjonalisering. Workshopen er gratis, men krever egeninnsats. Målgruppe: Målgruppe for workshopen er bedrifter som aktivt jobber med eller søker internasjonal vekst og markedsinngang i løpet av de neste seks til 12 månedene. Siste frist for å melde bedriftens interesse er 01. juni. Kun 4-6 bedrifter vil bli valgt ut til å delta. Her finner du mer informasjon, samt påmeldingsskjema. [...] Read more...
6. mai 2020Forskningsrådet inviterer bedrifter til digitale SkatteFUNN-kurs. Kurset vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurset kan booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta. Mer om SkatteFUNN-arrangementet: Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter. Du får også informasjon om noen av endringene i SkatteFUNN som er innført etter nyttår. Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift. Informasjonsmøtene er lagt opp som digitale kurs som går i dybden på hva som kan være forskning og utvikling. Forskningsrådet gir i tillegg et tilbud om hjelp og veiledning fra erfarne rådgivere gjennom individuelle, digitale møter. Individuelle møter må bookes på forhånd, og det er begrenset antall møter tilgjengelig. Dersom ingen av tidspunktene for individuelle møter passer, eller påmeldingen er fullbooket for aktuelt arrangement, kan du be om at Forskningsrådet tar kontakt med deg på et senere tidspunkt, ved å velge dette alternativet i påmeldingen. Målgruppe for arrangementet er bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger kunnskapsarbeid eller forskningsprosjekter i forbindelse med utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser. Sted: Webinar Dato: 27. mai 2020 Tid: 09:00-15:00 Påmelding og booking av individuelle veiledningsmøter om ditt planlagte SkatteFUNN-prosjekt finner du her. Lurer du på hva SkatteFUNN er? Se her! Spørsmål kan rettes til Kari Thyholt kari@fi-nor.no eller Ivar Blikø ivar@fi-nor.no [...] Read more...
24. april 2020Vi registrerer en økende interesse innen VR, MR og XR. Dette er teknologier som gir et stort potensiale eksempelvis ved design og i forbindelse med inspeksjoner, montering, service og vedlikehold der eksperten selv ikke kan være fysisk tilstede. Derfor har vi hentet inn ekspertise som kan dele sin kunnskap med oss. Morten Fiskvik (HeadSpin) og Marius Thorvaldsen (Breach VR) jobber med utvikling innen feltet. De vil sammen holde foredrag både om hva som er mulig i dag og hva som er på trappene for fremtiden. Stikkord for presentasjonen: Introduksjon om hva som ligger i begrepene VR, MR og XR Hvilke anvendelsesområder er interessante? Eksempler: Virtuelle kontrollrom. Eksempel fra romfartsstasjon, et prosjekt med SINTEF og CIRiS. Les mer om prosjektet her. Visning av telt for Helsport-kunder Kamera som filmer stereoskopisk Kort info om prosjektmuligheter Åpning for diskusjon   Nærmere omtale kommer, men meld deg gjerne på i dag! Her kan du melde deg på. [...] Read more...
22. april 2020Ny rapport fra Digital21 og Energi21: Digitalisering av energisektoren – anbefalinger om forskning og innovasjon. Rapporten kan lastes ned og leses her. Energi21 utvikler Norges nasjonale strategier for forskning og innovasjon innen klimavennlige energiteknologier. Energi21 er oppnevnt av Olje og energidepartementet og strategiene er næringsdrevet og vektlegger muligheter i fremtidens energimarkeder. Nåværende Energi21-strategi vektlegger digitalisering og hovedsatsingsområdet er Digitaliserte og integrerte energisystemer. For alle som skal utvikle strategier innen egen virksomhet og som har ambisjoner om forskning eller utviklingsprosjekter i energi-markedet anbefales denne rapporten. [...] Read more...
5. mars 2020Byggeprosjekter som er ekstra fremoverlent støter imot noen regulatoriske begrensninger. Dette må det gjøres noe med! Hør mer om dette og andre temaer på ZEN-konferansen 2020 i Trondheim. – Vi ser frem til ZEN-konferansen, og jeg håper å se en god blanding av aktører fra bygg- såvel som energibransjen, rådgivere og arkitekter, teknologileverandører, politikere og offentlige og private utbyggere og byggherrer blant deltakerne. Samspill for nullutslippsområder er både bransjeoverskridende og sektoroverskridende, sier Ann Kristin Kvalheim, leder for forskningstema innovasjon, virkemidler og forretningsmodeller i FME ZEN. Se program og meld deg på! [...] Read more...
18. desember 2019Forskningsrådet fordeler penger fra tidenes største pott til forskning – hele 3,3 milliarder kroner foredeles på 350 forskningsprosjekter som slapp gjennom nåløyet, og en av de heldige var Heimdall Power som er medlem i Smart Grid Services Cluster. – Regjeringen satser på forskning av høy kvalitet, og forskning som skal løse store samfunnsutfordringer. Denne tildelingen går til mange av våre beste forskningsmiljøer, og jeg er sikker på at dette vil gi mye ny og spennende kunnskap som bygger samfunnet vårt videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Forskningsrådet mottok nesten 3000 søknader til fristen 10. april. 350 prosjekter slapp gjennom nåløyet og er sikret finansiering i 3-6 år. [...] Read more...
26. september 2019Innovasjon Norge inviterer mandag 07. oktober til et Skype-webinar som gir mer informasjon om Industry 4.0 Acceleration Program (IAP) Munich – Ocean Industries, et spennende akseleratorprogram for etablerte vekstbedrifter innen havindustrien. Et nytt program starter i desember, så meld deg på webinaret for å få mer informasjon om opplegget. Påmelding gjøres direkte til Martin Nietz ved Innovasjon Norge sitt kontor i Munchen: E-post: Martin.Nietz@innovationnorway.no Mobil: + 49 171 4260 170 Webinaret er mandag 07. oktober kl. 13.00–13:45. Påmeldte får innkalling fra Innovasjon Norge, Munchen, på Skype for business. Akseleratorprogrammet ønsker å bidra til å Gjøre det mulig for innovative norske teknologileverandører å utvide sin B2B-virksomhet til en global og skalerbar forretningsløsning i samarbeid med en sterk lokal kompetansepartner Utvikle praktiske løsninger (MVPs) i samarbeid mellom norsk nyskaping og IBM Watson innen anvendt AI og IoT. Skape et sted for innovative bedrifter som ønsker å gå fra teoretisk opplæring til praktisk anvendelse Det er Innovasjon Norge, Ocean Innovation Catapult, Siva og IBM som står bak akseleratorprogrammet, som blant annet innebærer en sesjon over fem dager hos IBM Watsons globale IoT-hovedkvarter i Munchen. IBM Watson er en av verdens ledende aktører innen anvendt AI, IoT, data science, Blockchain og agil utvikling av datadrevne løsninger. [...] Read more...
28. mai 2019Smartgridkonferansen 2019 går av stabelen i Oslo 10.-11. september. Medlemmer i Smart Grid Services Cluster får deltakelse til medlemspris, for mer info ta kontakt med Ivar Blikø, 93058756 / ivar.bliko@smartgridservices.no Meld deg på her. [...] Read more...
28. mai 2019The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering. Som medlem i Smart Grid Services Cluster er man også medlem i Smartgridsenteret. Meld deg opp til nyhetsbrevet for å få relevant informasjon fra både inn og utland. Senteret har også egne webinar siste torsdag i hver måned som har som formål å dele hva som skjer i Smartgrid-Norge. Les mer om senteret og mulighetene som ligger der. [...] Read more...
26. april 2019Frister det å søke statlig støtte til utvikling, uten konkurranse fra andre? Da er SkatteFUNN løsningen! Dette er lavterskel, og du får gratis hjelp den 21. mai til å iverksette søknad! FI i Vanvikan inviterer til skrivesamling for bedrifter som har startet utviklingsaktiviteter og ønsker å søke skattefradrag for inneværende år. På workshopen gis det en kort introduksjon før dere starter søknadsarbeidet i den elektroniske portalen, med bistand underveis. Søknadene får tilbakevirkende kraft til 1. januar 2019. Alle bedriftene vi tidligere har bistått med å sende skattefunnsøknad har til dags dato fått godkjent 20 % refusjon på utlegg og timekostnader. Det går bilferge fra Flakk til Rørvik hver halvtime og hurtigbåt fra Brattørkaia til Vanvikan kl 08.25, med retur kl 15.30. Send melding til kari@foseninnovasjon.no hvis du trenger å bli hentet på kaia i Vanvikan! Meld deg på nå! [...] Read more...
10. april 2019Lyst til å lære mer om blant annet digital kraft, utnyttelse av AMS data og plattformer og økosystem for innovasjon og samarbeid? Bli med på åpent fagseminar i regi av Smartgridsenteret 25. april. Deltagerne kommer typisk fra energi- og nettbransjen, fra teknologimiljøene på NTNU og SINTEF, fra medlemmene i og nettverket rundt Smartgridsenteret. Seminaret er gratis! Se mer informasjon og program.    [...] Read more...
20. februar 2019Her finner du en oversikt over hvilke prosjekter Enova har gitt økonomisk støtte til de siste 12 månedene. Listen er komplett med unntak av støtte til privathusholdninger gjennom Enovatilskuddet. Les mer [...] Read more...
20. februar 2019Forskningsrådet lyser nå ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst. Les mer om utlysningen.  [...] Read more...
20. februar 2019Årets CINELDI-konferanse arrangeres på Radisson Blu Royal Garden den 09. april og CINELDI Partner Day den 10. april. Mer informasjon kommer her. [...] Read more...
20. februar 2019Grunnet aldrende infrastruktur for energidistribusjon, forbedret integrering mot fornybare energikilder og økt fokus på forbrukerfleksibiliteten på effekt, ser man behov for en kraftig investering i kraftnettet. Les artikkelen skrevet av SINTEF (på engelsk). [...] Read more...
18. februar 2019Er du gründer / startup og kan bidra med løsninger på klimaproblemer? Er ditt produkt bedre enn eksisterende produkter? Kontakt Lars Gjølme i dag! Da kan du enkelt søke støtte gjennom Climate-KIC Accelerator. Fordelene er gode: Opptil 95.000 Euro i «soft funding», som gis i 3 trinn Samlingsbasert akseleratorprogram (for nordiske selskaper) Tilgang på europeiske Masterclasses innen ulike aspekter av forretningsutvikling Relativt enkelt søknadsskjema Søknadsskjemaet er enkelt, tilgjengelig på nett, med bare noen få rubrikker. Lars Gjølme ved NTNU vil gjerne snakke med søkerne for å svare på spørsmål, få utkast til søknaden og bidra at den blir relevant. Det skal også lastes opp en 6 sliders Powerpoint-presentasjon av selskapet. Gjenbruk gjerne tidligere søknader! Linker til utdypende info på nettsider: Hvorfor? Unikt europeisk og nordisk fellesskap innen entreprenørskap Opptil 95.000 EUR i «soft funding» i tre trinn Tilgang til såkalte Masterclasses, Business Bootcamps og internasjonale arrangementer Eksponering mot investorer Video-intervjuer med start-ups i Climate-KIC Accelerator Når?  Frist 15. februar 2019, men fortvil ikke, det er en enkel søknad og du får veiledning. Hvordan?  Søknadsprosess Hvor?  Climate-KIC Accelerator søknadsskjema  Hvem? Søker må være firma som er stiftet for mindre enn 5 år siden (evt nytt spin off-firma), og det må være minst 2 personer i teamet (ikke nødvendigvis på heltid). Søknadshjelp fås av Lars Gjølme ved NTNU. lars.gjolme@ntnu.no, tel: +47 917 52 901 Hva: Temaer (nr 1-3 mest aktuelle): «Urban transition» (det grønne skiftet, byer, avfall, transport, mobilitet, holdninger. «Sustainable landuse» – mer bærekraftig landbruk (havbruk er nå med inn her, f eks alternative næringskilder tang og tare, samt oppdrett smitte, lus rømming osv). «Sustainable Production» – hvordan gjøre industrien mer sirkulær. «Decision making and Finance» (beslutningsstøtte byer vedr investeringer, industrier mv.)     [...] Read more...